ಸ್ವಾಗತ

¸ÀªÀðjUÀÄ ¸ÁéUÀvÀ. F CAPÀtzÀ°è EzÀÄ £À£Àß ªÉÆzÀ® §gÀºÀ. ¤AiÀÄvÁÌ°PÀªÁV ºÉƸÀ §gÀºÀUÀ½AzÀ F CAPÀtªÀ£ÀÄß ¨É¼À¸À¨ÉÃPÉA§ §AiÀÄPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÉ. ¸ÀzÀåPÉÌ AiÀÄĤPÉÆqï CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀzÉ (Unicode fonts) J.J¸ï.¹.¹.L.L CxÀªÁ D¹Ì CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ (ASCII Fonts) §¼À¸ÀÄwzÉÝ£É. F ¤zsÁðgÀzÀ »AzÉ EgÀĪÀ ¥ÀæªÀÄÄR PÁgÀtªÉ£ÉAzÀgÉ Windows 95/ Windows 98/ Windows NT/Windows 2000 AiÀÄĤPÉÆqï CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀĪÀ PÀëªÀÄvÉ ºÉÆA¢®è. F CAPÀtzÀ°è £À£Àß «ZÁgÀ, ¯ÉÃR£À, C£ÀĨsÀªÀ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß vÀªÉÆäA¢UÉ ºÀAaPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ §AiÀĹzÉÝ£É. ±ÀĨsÀ ºÁgÉʹj.


If you can not read the above text, download kannada fonts from baraha website. Click here to download fonts.


To Install fonts, unzip the contents of downloaded zip file to Windows fonts directory (Ex. C:\WINDOWS\Fonts)

Comments

ಚಂದ್ರಕಾಂತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಫಲಿಸಲಿ. 'ಹುಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿನ ನೂರು ಮುಖ' ಗಳನ್ನು ಬಯಲಿಗೆ ತನ್ನಿ.
ಓಹ್ ! ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಯುವಪ್ರತಿಭೆಗಳಿವೆ ?
ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಳೆದೊಯ್ಯಿರಿ !!

Popular posts from this blog

ನಮ್ಮೂರು ಬೆಂಗಳೂರು

ಮಧುವನ ಕರೆದರೆ

ಇಸ್ರೋ ಕನ್ನಡ ತಾಣ